Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENKOOP

 

 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Dag kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of C-Labs in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Gewone overeenkomst elke overeenkomst tussen C-Labs en de consument, die geen Overeenkomst op afstand is;
Herroepingsrecht de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier voor herroeping het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
Overeenkomst op een overeenkomst tussen C-Labs en de consument waarbij in het kader van een door C-Labs georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Prijs de prijs voor producten exclusief vervoerskosten, verzekering, bedrukking en BTW;
C-Labs de rechtspersoon geïdentificeerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden en/of enige aan haar gelieerde rechtspersoon of onderneming;
Techniek voor communicatie op afstand middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en C-Labs gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Website de website met het internetadres www.liknatural.com, of enige andere website van C-Labs.

 

 

 

 1. IDENTITEIT VAN C-LABS

C-Labs B.V.

Crynssenstraat 38-3

1058 XX Amsterdam
Nederland
E-mailadres: info@liknatural.com

KvK-nummer: 63479931

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van C-Labs en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of gewone overeenkoms Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen C-Labs en de consument.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij C-Labs zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. HET AANBOD
 7. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als C-Labs gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden C-Labs niet.
 9. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 10. DE OVEREENKOMST
 11. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
 12. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt C-Labs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 13. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft C-Labs passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal C-Labs daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 14. C-Labs kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien C-Labs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 15. C-Labs zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van C-Labs waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 16. Indien C-Labs zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 17. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
 18. De consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 19. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. C-Labs mag, mits zij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 20. De consument kan een dienstenovereenkomst op afstand gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. C-Labs mag de consument vragen naar de redenen voor ontbinding, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 21. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 22. Indien C-Labs de consument niet heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 23. Indien C-Labs de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 24. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
 25. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 26. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan in lid 1.
 27. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als C-Labs hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst op afstand alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 28. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE KOSTEN DAARVAN
 29. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan C-Labs.
 30. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) C-Labs. Dit hoeft niet als C-Labs heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 31. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door C-Labs verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 32. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als C-Labs niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als C-Labs aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 33. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument C-Labs een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door C-Labs is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 34. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:
  1. C-Labs de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor de herroeping niet heeft verstrekt; of
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 35. VERPLICHTINGEN VAN C-LABS BIJ HERROEPING
 36. Als C-Labs de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 37. C-Labs vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door C-Labs in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar het herroepingsrecht meldt. Tenzij C-Labs aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 38. C-Labs gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft C-Labs de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 39. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

C-Labs kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als C-Labs dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra C-Labs de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 2. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd.
 3. DE PRIJS
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien C-Labs dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 8. NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE
 9. C-Labs staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of Indien overeengekomen staat C-Labs er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 10. Een door C-Labs verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover C-Labs kan doen gelden indien C-Labs is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 11. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van C-Labs waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe C-Labs wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 12. Ondanks strenge kwaliteitscontroles tijdens productie en opslag/transport kan C-Labs geen 100% ‘lekvrij’ garantie afgeven op alle water gerelateerde producten.
 13. LEVERING EN UITVOERING
 14. C-Labs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 15. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan C-Labs kenbaar heeft gemaakt.
 16. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 17. Na ontbinding conform het vorige lid zal C-Labs het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 18. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij C-Labs tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan C-Labs bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 19. BETALING
 20. Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 21. Bij de verkoop op afstand van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 22. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan C-Labs te melden.
 23. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door C-Labs is gewezen op de te late betaling en C-Labs de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is C-Labs gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 24. KLACHTENREGELING
 25. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij C-Labs.
 26. Bij C-Labs ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door C-Labs binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 27. De consument moet C-Labs in ieder geval 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

 

 

 

BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

Modelformulier voor herroeping

 

Dit formulier alleen invullen en terugsturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan:            C-Labs B.V.

De Prinsengracht 436

1017KE Amsterdam
Nederland
E-mailadres: info@liknatural.com

 

Ik / Wij* deel / delen* u hierbij mede, dat ik / wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst * herroep / herroepen*,

 

 • Besteld op / ontvangen op*

 

 • Naam consument(en)

 

 • Adres consument(en)

 

 • Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 • Datum

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.